Verejné obstarávanie

    Zadávanie zákaziek materskou školou a školskou jedálňou materskej školy Turnianska 6 je zverejňované na internetovej stránke Strediska služieb školám a škoslkým zariadeniam Petržalka - www.strediskoskole.sk