Platby

Strava sa hradí v zmysle platného VZN

VZN 7 2019

VZN 1 2012 uplne znenie 2019

Číslo účtu

IBAN: SK32 0900 0000 0051 1894 0172

špecifický symbol: 01/2020; 02/2020, ..........

Do správy pre príjmateľa uvedťe meno dieťaťa, triedu ktorú navštevuje a mesiac za ktorý je platba uskutočnená.

Stravné je potrebné uhradiť najneskôr deň  pred nástupom do MŠ.