Platby

Strava sa hradí v zmysle platného VZN

VZN 7 2019

VZN 1 2012 uplne znenie 2019

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ

            Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 30 eur (mesiac september a október) od novembra 2019 sa uhrázda príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ podľa platného VZN, viď vyššie.

Číslo účtu

 

IBAN: SK32 0900 0000 0051 1752 2323

variabilný symbol: 9129xxxx

špecifický symbol: 01/2020; 02/2020, ..........

Poplatok je možné uhrádzať aj bankovým prevodom.

Pričom je potrebné:

  • uviesť variabilný symbol : 9129xxxx (xxxx - špecifické číslo, ktoré má pridelené každé dieťa)
  • špecifický symbol : je daný mesiacom a rokom (napr. na september 2018 bude nasledovný :  92018)
  • do doplňujúcich údajov uviesť aj meno dieťaťa (uvedenie len čísla účtu, z ktorého je platba poslaná a VS nepostačuje, taký poplatok nie je možné identifikovať).

 

Ako doplňujúci údaj neuvádzajte vlastné meno a priezvisko, ktoré sa nezhoduje s priezviskom Vášho dieťaťa ani mená príbuzných, ktorí za Vás platbu realizujú. Takéto platby sa taktiež nedajú identifikovať. Je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, prípadne i triedu.

 

Príspevok za MŠ  rodič uskutočňuje jednorazovo, v období od prvého. do desiateho dňa v mesiaci.

 

V prípade straty šeku je možné požiadať o nový šek, prípadne platiť šekom, ktorý vám dajú na pošte (v takom prípade potrebujete vyššie uvedené č. účtu). Strata šeku nie je ospravedlnením za neuskutočnenú úhradu.