Odporúčania a užitočné informácie

 

  

ODPORÚČANIA a UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 

Školský rok začína dňa 3.septembra 2018.

ČO POTREBUJE DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY !

Doklady:

Novonastupujúce deti:    

Fotokópiu karty poistenca - dieťaťa

Evidenčný lístok s údajmi dieťaťa a rodičov

Splnomocnenie  na  preberanie dieťaťa  (ak bude preberať dieťa niekto iný ako zákonný zástupca)

Vyhlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia

Adaptačný hárok

Vyjadrenie zákonného zástupcu

Osobné potreby:

1. Papučky, sandálky (klasické – pevné, zdravotné, „nie šľapky ani krokodílky“)
2. Pyžamko – podpísané (pretože viaceré deti majú rovnaké pyžamo)
3. Náhradné ponožky, pančušky, nohavičky, tričko (pre prípad potreby, ak sa dieťa ušpiní alebo ....)

4. Oblečenie na prezlečenie, ktoré je pohodlné a neobmedzuje deti v pohybe (napr. tepláčiky, lebo keď sa hrajú v záhrade, môžu sa zašpiniť). Nedávajte dieťaťu traky ani opasky aby im neublížila sponka, keď sa budú odopínať.

5. Vhodnú obuv – pevnú, ktorú môže mať dieťa do záhrady, do piesku. Nedávajte deťom kopačky! (ak je  mokro, môžu mať v skrinke čižmičky a pláštenku)
6. Hrebeň – označený,  zubnú kefku, ,  predškoláci  aj pastu.

7..Ochrannú gumenú podložku na ležadlo v prípade ak má dieťa problémy.
8. 5 – 6 ročné deti  potrebujú cvičebný úbor: tričko, krátke nohavice, ponožky, dievčatá môžu mať legíny. Veci im dajte do pláteného vrecka a do ich skrinky.

Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci!

Nedávajte dieťaťu do MŠ žuvačky ani cukríky!!!

 

 Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ treba uhradiť v termíne od 1.9.2018 do 10.9.2018,

okrem predškolákov (deti, ktoré k 31.8.2019 dovŕšia 6 rokov)

na nový účet: IBAN: SK 32 0900 0000 0051 1752 2323

variabilný symbol: 9129xxxx

špecifický symbol: 092018

Suma:  25,00 €, za druhé dieťa v MŠ 22,00 €

Pri úhrade bankovým prevodom je potrebné:

  • uviesť variabilný symbol : 9129xxxx (xxxx - špecifické číslo, ktoré má pridelené každé dieťa)
  • špecifický symbol : je daný mesiacom a rokom (napr. na september 2018 bude nasledovný :  92018)
  • do doplňujúcich údajov uviesť aj meno dieťaťa (uvedenie len čísla účtu, z ktorého je platba poslaná a VS nepostačuje, taký poplatok nie je možné identifikovať aj v prípade že nevedieme evidenciu platieb za zákonného zástupcu, ale za dieťa).

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa

 

  • Neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca.
  • Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni, predloží zákonný zástupca potvrdenie od lekára.[1]
  • Ak je neprítomnosť dlhšia ako 14 dní, oznámi zákonný zástupca riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti  prostredia.


[1]) § 144 ods. 10 Zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

 

Materská škola Turnianska 6 - Adaptačný program


Podmienky vých ovno-vzdelávacieho procesu - ospravedlnenie neprítomnosti